Vergi Kaçakçılığı İhbar Dilekçesi

27.03.2024

add to cart image add to cart image

Bu dilekçeyi hemen 300,00 TL’ye satın alın!

Sepete Ekle
Vergi Kaçakçılığı İhbar Dilekçesi

Vergi Kaçakçılığı İhbar Dilekçesi;

Vergi kanunları uyarınca tutulan, düzenlenen ve saklanması ve ibraz edilmesi zorunlu olan belge, kayıt ve defterlerin usulüne uygun olarak düzenlenmesi, kayıtlarda değişiklik ve tahrifat yapılması, yok edilmesi, bu kayıtlarda hileler yapılmasına “vergi kaçakçılığı suçu” denmektedir.Vergi kaçakçılığı suçlarında uygulanacak zamanaşımı süresi Türk Ceza Kanununda düzenlenen genel zamanaşımı kurallarına göre belirlenmekte olup VUK 359 suçuna uygulanacak zamanaşımı süresi 8 yıldır.

a) Vergi kanunlarına göre tutulan veya düzenlenen ve saklanma ve ibraz mecburiyeti bulunan;

1) Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapanlar, gerçek olmayan veya kaydakonu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap açanlar veya defterlere kaydı gereken hesapve işlemleri vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde tamamen veya kısmen başkadefter, belge veya diğer kayıt ortamlarına kaydedenler,

2) Defter, kayıt ve belgeleri tahrif edenler veya gizleyenler veya muhteviyatı itibariyleyanıltıcı belge düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar,Hakkında on sekiz aydan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Varlığı noter tasdik kayıtları veya sair suretlerle sabit olduğu halde, inceleme sırasında vergi incelemesine yetkili kimselere defter ve belgelerin ibraz edilmemesi, bu fıkra hükmünün uygulanmasında gizleme olarak kabul edilir. Gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele veyadurumu mahiyet veya miktar itibariyle gerçeğe aykırı şekilde yansıtan belge ise, muhteviyatıitibariyle yanıltıcı belgedir.

b) Vergi kanunları uyarınca tutulan veya düzenlenen ve saklama ve ibraz mecburiyetibulunan defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başkayapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamenveya kısmen sahte olarak düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar, üç yıldan sekiz yıla kadarhapis cezası ile cezalandırılır. Gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belge, sahte belgedir.

c) Bu Kanun hükümlerine göre ancak Maliye Bakanlığı ile anlaşması bulunan kişilerin basabileceği belgeleri, Bakanlık ile anlaşması olmadığı halde basanlar veya bilerek kullananlar ikiyıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

ç) Hazine ve Maliye Bakanlığınca yetkilendirilmediği halde,ödeme kaydedici cihaz mührünü kaldıran, donanım veya yazılımını değiştiren veya yetkilendirilmişolsun ya da olmasın ödeme kaydedici cihazın hafıza birimlerine, elektronik devre elemanlarınaveya harici donanım veya yazılımlarla olan bağlantı sistemine ya da kayıt dışı satışın önlenmesiiçin kurulan elektronik kontrol ve denetim sistemleri veya ilgili diğer sistemlere fiziksel veya bilişim yoluyla müdahale ederek; gerçekleştirilen satışlara ait mali belge veya bilgilerin cihazda kayıt altına alınmasını engelleyen, cihazda kayıt altına alınan bilgileri değiştiren veya silen, ödemekaydedici cihaz veya bağlantılı diğer donanım ve sistemler ya da kayıt dışı satışın önlenmesi içinkurulan elektronik kontrol ve denetim sistemleri veya ilgili diğer sistemler tarafından Hazine veMaliye Bakanlığı veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına elektronik ortamda iletilmesi gereken belge, bilgi veya verilerin iletilmesini önleyen veya bunların gerçeğe uygun olmayan şekilde iletilmesine sebebiyet verenler üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

371 inci maddedeki pişmanlık şartlarına uygun olarak durumu ilgili makamlara bildirenler hakkında bu madde hükmü uygulanmaz.Bu maddede yazılı fiillerle verginin ziyaa uğratıldığının tespit edilmesine bağlı olarak tarh edilen verginin, gecikme faizi ve gecikme zammının tamamı ilekesilen cezaların yarısı ve buna isabet eden gecikme zammının; soruşturma evresinde ödenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında, kovuşturma evresinde hüküm verilinceye kadar ödenmesi halinde ise verilecek ceza üçte bir oranında indirilir.Tarh edilen vergi ve vergi aslına bağlı olarak kesilencezanın bulunmadığı durumlarda verilecek ceza yarı oranında indirilir.Yukarıdaki fıkralarda belirtilen ceza indiriminden faydalanabilmek için vergi mahkemesinde dava açılmaması, açılmışsa feragat edilmesi, kanun yollarına başvurulmaması veya başvurulmuşsa vazgeçilmesi şarttır. 

Tüm dilekçelerimiz alanında uzman avukat ekibi aracılığıyla düzenlenmiştir.Söz konusu dilekçe, vatandaş tarafından içeriği doldurulabilecek şekilde hazırlanmıştır. Sitemize üye olduktan sonra olayınıza uygun dilekçeyi satın alabilirsiniz.Tamamlamanız için boş bırakılan alanları doldurarak oluşturacağınız dilekçe ile, ilgili kuruma yada mahkemeye  başvurabilirsiniz.Dilerseniz sitemizin profesyonel desteği olan Dilekçemi avukat doldursun seçeneğini tercih edebilirsiniz. Bu durumda dilekçeniz vereceğiniz bilgiler ışığında hukukçularımızca hazırlanıp tarafınıza sunulacaktır.Gerekli yönlendirmeler yapılmış olmakla beraber takıldığınız herhangi bir durumda WhatsApp hattımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Üye Ol

eye
Davadilekçesi.net
Bir Tıkla Dilekçeniz Hazır
Davadilekçesi.net
Bir Tıkla Dilekçeniz Hazır
s