Denetçi Atanması Dava Dilekçesi

18.03.2024

add to cart image add to cart image

Bu dilekçeyi hemen 300,00 TL’ye satın alın!

Sepete Ekle
Denetçi Atanması Dava Dilekçesi

Denetçi Atanması Dava Dilekçesi,apartmandaki kat maliklerinden veyahut dışarıdan bir kimsenin denetçi olarak atanmasına yönelik taleplerini içermektedir.

Anagayrimenkul, kat malikleri kurulunca yönetilmekte olup yönetim tarzı kanunların emredici hükümlerine uymak şartıyla bu kurul tarafından belirlenmektedir. Arsa pay oranlarına bakılmaksızın her malikin bir oy hakkı vardır.

''Kat malikleri kurulunca verilen kararlar aleyhine,kurul toplantısına katılan ancak 32 nci madde hükmü gereğince aykırı oy kullanan her kat maliki karar tarihinden başlayarak biray içinde, toplantıya katılmayan her kat maliki kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihindenbaşlayarak altı ay içindeanagayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh mahkemesine iptal davası açabilir; kat malikleri kurulukararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlarda süre koşulu aranmaz. Kat maliklerinden birinin yahutonun katından kira akdine, oturma hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı surette faydalanan kimsenin, borç veyükümlerini yerine getirmemesi yüzünden zarar gören kat maliki veya kat malikleri, anagayrimenkulün bulunduğu yerin sulhmahkemesine başvurarak hâkimin müdahalesini isteyebilir.Hakim, ilgilileri dinledikten sonra, bu kanuna ve yönetim planına ve bunlarda bir hüküm yoksa, genel hükümlere vehakkaniyet kaidelerine göre derhal kararını verir ve bunun, tesbit edeceği kısa bir süre içinde yerine getirilmesi lüzumunu ilgiliye tefhim veya tebliğ eder.''

''Kat malikleri kurulu, yöneticinin bu görevdeki tutumunu devamlı olarak denetler ve haklı bir sebebinçıkması halinde onu her zaman değiştirebilir.Hesapların denetlenmesi için yönetim planında, belli bir zaman konulmamışsa; bu denetim her üç ayda bir yapılır;bununla beraber haklı bir sebep çıkarsa, hesap denetlenmesi her zaman yapılabilir.Kat malikleri kurulu denetim işini, kendi aralarından sayı ve arsa payı çoğunluğuyla seçecekleri bir denetçiye veya üçkişilik bir denetim kuruluna verebilir; bu halde denetçi veya denetim kurulu yönetim planında yazılı zamanlarda, eğer zamanyazılmamışsa, her takvim yılının birinci ayı içinde kat malikleri kuruluna verecekleri bir raporla denetimin sonucunu veanagayrimenkulün yönetim tarzı hakkındaki düşüncelerini bildirir; bu rapor çoğaltılarak birer örneği taahhütlü mektupla katmaliklerine gönderilir.Denetçiler bu raporu ve verecekleri kararları ve gerekli gördükleri diğer hususları, (1) den başlayıp sıra ile gidensayfa numaraları taşıyan ve her sayfası noter mührüyle tasdikli bir deftere geçirip tarih koyarak altını imza ederler.''

Üye Ol

eye
Davadilekçesi.net
Bir Tıkla Dilekçeniz Hazır
Davadilekçesi.net
Bir Tıkla Dilekçeniz Hazır
s