Apartman Sakinlerini Rahatsız Eden Kiracının Uyarılması Dilekçesi

14.03.2024

add to cart image add to cart image

Bu dilekçeyi hemen 300,00 TL’ye satın alın!

Sepete Ekle
Apartman Sakinlerini Rahatsız Eden Kiracının Uyarılması Dilekçesi

Apartman Sakinlerini Rahatsız Eden Kiracının Uyarılması Dilekçesi,gürültü yapan kiracının mahkeme tarafından uyarılması istemlerini içermektedir.

Apartman sakinleri, rahatsızlık verenin kiracı olması durumunda Kat Mülkiyeti Kanununun ilgili maddeleri gereğince “hakimin müdahalesi” yoluna başvurması gerekmektedir. Mahkeme rahatsızlığın giderilmesine yönelik olarak gerekli tedbirlerin alınmasına hükmedecektir.

“… Özetle 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasasının 18. ve 33. maddeleri birlikte değerlendirildiğinde; bağımsız bir bölümde oturanın diğer bağımsız bölümde oturanlara rahatsızlık vermesi durumunda o kişinin ya da kişilerin bağımsız bölümden tahliyesinin anılan madde hükümlerinde öngörülmediği, bu hususun ancak 24. maddedeki yasal düzenleme için geçerlidir. Rahatsız edici kullanımın önlenmesi için mahkemece saptanacak olan önlemlerin alınması ve bunların belirlenen süre içerisinde yerine getirilmemiş olması durumunda ise bu yolda bir başvuru halinde 33. maddenin son fıkrasındaki yaptırım uygulanır. Somut olayda, davalı kiracı kat mülkiyetli anataşınmazın 5 nolu bağımsız bölümünden yararlanan kişi konumunda olup, davada bu kişinin diğer kat maliklerine rahatsızlık verdiği ve huzursuzluk yarattığı ileri sürülmektedir. Bu olgu, toplanan kanıtlarla, özellikle dinlenen tanık anlatımlarıyla saptandığına göre ve her ne kadar davacı, dava dilekçesinde yalnızca davalının dava konusu bağımsız bölümden tahliyesini talep etmiş ise de, çoğun içinde azıda vardır kuralı gereğince mahkemece davalının sözü edilen rahatsızlık verici ve huzursuzluk yaratıcı eylemlerinin önlenmesi konusunda gerekli uyarının yapılmasına hükmetmesi ve ilgiliye tefhim ve tebliğ ile yetinilmesi gerekirken, üçüncü kişiler arasındaki sözleşmeye müdahale ederek kira sözleşmesinin feshi ile 5 nolu bağımsız bölümün tahliyesi yolunda hüküm kurulmuş olması doğru görülmemiştir…” (Yargıtay 18. Hukuk D., 2013/3128 K.)

''Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğrulukkaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerineuymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna)hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır; bu borçları yerinegetirmiyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur.''

 ''Kat malikleri kurulunca verilen kararlar aleyhine,kurul toplantısına katılan ancak 32 nci madde hükmü gereğince aykırı oy kullanan her kat maliki karar tarihinden başlayarak biray içinde, toplantıya katılmayan her kat maliki kararıöğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihindenbaşlayarak altı ay içindeanagayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh mahkemesine iptal davası açabilir; kat malikleri kurulukararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlarda süre koşulu aranmaz. Katmaliklerinden birinin yahutonun katından kira akdine, oturma hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı surette faydalanan kimsenin, borç veyükümlerini yerine getirmemesi yüzünden zarar gören kat maliki veya kat malikleri, anagayrimenkulün bulunduğu yerin sulhmahkemesine başvurarak hâkimin müdahalesini isteyebilir.''

''Hakim, ilgilileri dinledikten sonra, bu kanuna ve yönetim planına ve bunlarda bir hüküm yoksa, genel hükümlere vehakkaniyet kaidelerine göre derhal kararını verir ve bunun, tesbit edeceği kısa bir süre içinde yerine getirilmesi lüzumunuilgiliye tefhim veya tebliğ eder. Tespit edilen süre içinde hâkimin kararını yerine getirmeyenlere,aynı mahkemece, ikiyüz elli Türk Lirasındanikibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. 25 inci madde hükmüsaklıdır.''

Tüm dilekçelerimiz alanında uzman avukat ekibi aracılığıyla düzenlenmiştir.Söz konusu dilekçe, vatandaş tarafından içeriği doldurulabilecek şekilde hazırlanmıştır. Sitemize üye olduktan sonra olayınıza uygun dilekçeyi satın alabilirsiniz.Tamamlamanız için boş bırakılan alanları doldurarak oluşturacağınız dilekçe ile, ilgili kuruma yada mahkemeye  başvurabilirsiniz.Dilerseniz sitemizin profesyonel desteği olan Dilekçemi avukat doldursun seçeneğini tercih edebilirsiniz. Bu durumda dilekçeniz vereceğiniz bilgiler ışığında hukukçularımızca hazırlanıp tarafınıza sunulacaktır.Gerekli yönlendirmeler yapılmış olmakla beraber takıldığınız herhangi bir durumda WhatsApp hattımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Üye Ol

eye
Davadilekçesi.net
Bir Tıkla Dilekçeniz Hazır
Davadilekçesi.net
Bir Tıkla Dilekçeniz Hazır
s