Hacizde İstihkak İddiası Dilekçesi

08.03.2024

add to cart image add to cart image

Bu dilekçeyi hemen 300,00 TL’ye satın alın!

Sepete Ekle
Hacizde İstihkak İddiası Dilekçesi

Hacizde İstihkak İddiası Dilekçesi,gerçekleşmiş olan hacizdeki istihkak iddialarına yönelik açıklamalara yer verilmiştir.

Haciz esnasında hazır bulunan borçlu, alacaklı veya üçüncü kişinin üç günlük süre içerisinde istihkak iddiasına karşı herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın itiraz etme hakkı bulunmaktadır.

''Borçlu, elinde bulunan bir malı başkasının mülkü veya rehni olarak gösterdiği yahut üçüncü bir şahıs tarafından o mal üzerinde mülkiyet veya rehin hakkı iddia edildiği takdirde, icra dairesi bunu haciz ve icra tutanaklarına geçirir ve keyfiyeti iki tarafa bildirir. İcra dairesi aynı zamanda istihkak iddiasına karşı itirazları olup olmadığını bildirmek üzere alacaklı ve borçluya üç günlük mühlet verir. Sükütları halinde istihkak iddiasını kabul etmiş sayılırlar. Malın haczine muttali olan borçlu veya üçüncü şahıs, ıttıla tarihinden itibaren yedi gün içinde istihkak iddiasında bulunmadığı takdirde, aynı takipte bu iddiayı ileri sürmek hakkını kaybeder. İstihkak iddiasının yapıldığı veya istihkak davasının açıldığı tarihte istihkak müddeisi ile birlikte oturan kimseler yahut bu şahısların iş ortakları, iddianın yapıldığı tarihte veya istihkak davası 97 nci maddenin 9 uncu fıkrası gereğince açılmışsa davanın açıldığı tarihte malın haczine ıttıla kesbetmiş sayılırlar.''

İstihkak iddiası ile dava yoluna gitme hakkına borçlu tarafından 3.kişi lehine veya 3.kişi tarafından bizzat kendi lehine ya da borçlu ile malı birlikte elinde bulunduran kişiler sahiptir. İlgili kanun maddeleri ve yerleşik Yargıtay içtihatlarından da anlaşılacağı üzere üçüncü kişinin dördüncü kişi lehine istihkak iddiasında bulunması mümkün gözükmemektedir.

“İİK.nun 96 vd. maddesine göre istihkak iddiası borçlu tarafından 3.kişi lehine veya 3.kişi tarafından bizzat kendi lehine yada İİK.nun 85/2 maddesi uyarınca borçlu ile malı birlikte elinde bulunduran kişiler, diğer bir 3. kişi lehine istihkak iddiasında bulunabilirler. Bu kişiler tarafından yasal sürede yapılan istihkak iddiası ile dava açma süresi kesilir. İİK.nun 97/1 maddesinde öngörülen prosedürünün işletilmesi halinde icra mahkemesinin takibin devamına veya ertelenmesine ilişkin kararının 3. kişiye tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde istihkak davasının açılması gerekir. Bu karar tebliğ edilmediği takdirde hacizli mal satılıp bedeli alacaklıya ödeninceye kadar davacı 3. kişi tarafından istihkak davası açılabilir.” (Yargıtay Kararı – 8. HD., E. 2016/11014 K. 2016/14059 T. 19.10.2016)

Tüm dilekçelerimiz alanında uzman avukat ekibi aracılığıyla düzenlenmiştir.Söz konusu dilekçe, vatandaş tarafından içeriği doldurulabilecek şekilde hazırlanmıştır. Sitemize üye olduktan sonra olayınıza uygun dilekçeyi satın alabilirsiniz.Tamamlamanız için boş bırakılan alanları doldurarak oluşturacağınız dilekçe ile, ilgili kuruma yada mahkemeye  başvurabilirsiniz.Dilerseniz sitemizin profesyonel desteği olan Dilekçemi avukat doldursun seçeneğini tercih edebilirsiniz. Bu durumda dilekçeniz vereceğiniz bilgiler ışığında hukukçularımızca hazırlanıp tarafınıza sunulacaktır.Gerekli yönlendirmeler yapılmış olmakla beraber takıldığınız herhangi bir durumda WhatsApp hattımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Üye Ol

eye
Davadilekçesi.net
Bir Tıkla Dilekçeniz Hazır
Davadilekçesi.net
Bir Tıkla Dilekçeniz Hazır
s