İdari İşlemin İptali Dava Dilekçesi

19.03.2024

add to cart image add to cart image

Bu dilekçeyi hemen 300,00 TL’ye satın alın!

Sepete Ekle
İdari İşlemin İptali Dava Dilekçesi

İdari İşlemin İptali Dava Dilekçesi,söz konusu idari işlemin iptali istemine yöneliktir. 

Zarar gören veya mirasçılarının veya yetkili temsilcilerinin zarar konusu olayın öğrenilmesinden itibaren altmış gün içinde, her hâlde olayın meydana gelmesinden itibaren bir yıl içinde zararın gerçekleştiği veya zarar konusu olayın meydana geldiği il valiliğine başvurmaları hâlinde gerekli işlemlere başlanır. Bu sürelerden sonra yapılacak başvurular kabul edilmez. Bu Kanun kapsamındaki yaralanma ve engelli hâle gelme durumlarında,yaralının hastaneye kabulünden hastaneden çıkışına kadar geçen süre, başvuru süresininhesaplanmasında dikkate alınmaz.İlgili valilik dışında diğer valilikler, kaymakamlıklar, Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri, diğer bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan başvurular ilgili valiliğe gönderilir.Komisyon, zarar görenlerce yapılacak her başvuru ile ilgili çalışmalarını, başvurutarihinden itibaren altı ay içinde tamamlamak zorundadır. Zorunlu hâllerde, bu süre valitarafından üç ay daha uzatılabilir.Komisyon, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından başvuru konusu ile ilgili her türlü bilgi veyardımı isteyebileceği gibi, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanları bilirkişi olarak dagörevlendirebilir. Komisyon, gerekli gördüğü uzmanları çalıştırabilir veya bunlardan görüş alabilir.Komisyonun başkan ve üyeleri; kendilerinin, eşlerinin ve üçüncü dereceye kadar (buderece dahil) kan ve kayın hısımları ile vekili, vasisi ya da kayyımı oldukları kişilerinzararları ile ilgili komisyon toplantılarına katılamazlar.Komisyon üyeleri bilirkişi olarak görevlendirilemez. Komisyonun giderleri Bakanlık ve/veya il özel idaresi bütçesinden karşılanır. Dava açma süresi içinde yapılan başvuru, nihaî işlem sonucunun ilgiliye tebliğine kadar genel hükümlere göre dava açma sürelerini durdurur.

Bu Kanun hükümlerine göre sulh yoluyla karşılanabilecek zararlar şunlardır:

a) Hayvanlara, ağaçlara, ürünlere ve diğer taşınır ve taşınmazlara verilen her türlü zararlar.

b) Yaralanma, engelli hâle gelme ve ölüm hâllerinde uğranılan zararlar ile tedavi vecenaze giderleri.

c) Terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle kişilerin malvarlıklarına ulaşamamalarından kaynaklanan maddî zararlar.

 

Tüm dilekçelerimiz alanında uzman avukat ekibi aracılığıyla düzenlenmiştir.Söz konusu dilekçe, vatandaş tarafından içeriği doldurulabilecek şekilde hazırlanmıştır. Sitemize üye olduktan sonra olayınıza uygun dilekçeyi satın alabilirsiniz.Tamamlamanız için boş bırakılan alanları doldurarak oluşturacağınız dilekçe ile, ilgili kuruma yada mahkemeye  başvurabilirsiniz.Dilerseniz sitemizin profesyonel desteği olan Dilekçemi avukat doldursun seçeneğini tercih edebilirsiniz. Bu durumda dilekçeniz vereceğiniz bilgiler ışığında hukukçularımızca hazırlanıp tarafınıza sunulacaktır.Gerekli yönlendirmeler yapılmış olmakla beraber takıldığınız herhangi bir durumda WhatsApp hattımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Üye Ol

eye
Davadilekçesi.net
Bir Tıkla Dilekçeniz Hazır
Davadilekçesi.net
Bir Tıkla Dilekçeniz Hazır
s